1. Definice
  V těchto obchodních podmínkách.
 • „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy http://www.planetazeme.cz/planeta3000, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží uživatelem;
 • „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
 • „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
 • „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 • „Provozovatel“ znamená společnost Planeta Země o. p. s., IČO 28765257, s místem podnikání Vodárenská 321, 547 01 Náchod;
 • „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 • „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
 • „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

 

 

 1. Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy
  • Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD
  • Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí že:

 

Ceny poskytovaného zboží a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výhradně Uživatel.

 

V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za nevrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno po svou povahu obvyklou cestou.

 

 • Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
  • Spotřebitel má podle ustanovení 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
  • Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Vodárenská 321, 547 01 Náchod.
  • Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, Zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovalou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

O dodávce digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;

 • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklad na uvedení Zboží do původního stavu.
 • Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 1. Proces uzavření Smlouvy
  • Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „OBJEDNAT“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
  • Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1. těchto obchodních podmínek ze strany Uživatel se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „OBJEDNAT“.
  • Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2. těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
  • Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2. Uživatelem dojde prostřednictvím sítě internet na server, kde je nainstalován E-shop.
  • Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
  • Provozovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
  • Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

 1. Kupní smlouva
  • Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
   • Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
   • Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
   • Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
   • Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
   • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.
   • Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
   • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
   • V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
   • Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu s ceny Zboží. Slevy z ceny zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.
   • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo e Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
   • Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
   • Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného lnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatel na adrese jeho sídla. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované zboží.

 

 

 1. Reklamační řád
  • Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je zboží při převzetí bez vad.
  • Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
  • Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
  • Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to doby, než budou dané podklady dodány.
  • Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
  • Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 

 1. Osobní údaje
  • Uživatel tímto ve smyslu ust. 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní pro správce zpracovány:

Správcem;

Jakýmkoli zaměstnancem správce;

 • Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:

Jméno a příjmení;

Název instituce;

Adresu;

Telefonní číslo, emailovou adresu;

Obchodní transakce uživatele;

 • Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 • Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobnícj údajů:

Zasílání obchodních nabídek správce;

Zařazení osobních údajů do databáze;

Platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb;

 • Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ust. 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 • Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat oobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
 • Provozovatel prohlašuje, že bude údaje zpracovávat následujícím způsobem:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

V písemné podobě;

 • tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

 

 1. Cookies
  • V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává sobory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
  • Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu xxx měsíců.
  • Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních medií a analýze návštěvnosti. Provozovatel informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních medií, inzerce a analýz.

 

 

 1. Užívání E-shopu
  • Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
  • Provozovatel má právo měnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
  • Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně provozovatele nebo třetí osoby.
  • Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

 

 1. Prohlášení Provozovatele
  • Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
  • Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnou, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy odpočátku.
  • Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
  • Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci „KONTAKTY“.

 

 1. Rozhodné právo
  • Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Obchodním zákoníkem.
 2. Účinnost
  • Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 15. 05. 2018